• Dostawa
  • Kawa
  • Newby

Serwis

Jesteśmy autoryzowanym ogólnopolskim serwisem marek La Pavoni oraz Quick Mill.
Jako gwarant w ramach gwarancji naprawiamy tylko sprzęt zakupiony w firmie DJP Sp. z .o.o. /Inspiracjekawowe.pl/.  

Wszelkie naprawy są dokonywane w siedzibie serwisu bez konieczności wysyłania sprzętu do producenta.

 

Godziny otwarcia: pn – pt 8:00 – 16:30

 

Kontakt:

Mariusz Kowalczyk – kierownik serwisu: 604 435 522

Łukasz Aleksandrowicz – serwisant: 606 814 549

Mail: serwis@inspiracjekawowe.pl

 

Karta Gwarancyjna do pobrania w pliku PDF

Zlecenie naprawy do pobrania w pliku PDF
 

 

CENNIK SERWISU

Ekspresy zakupione u nas – usługa serwisowa 120 zł netto  + koszty części

Ekspresy nie zakupione u nas –usługa serwisowa 150 zł netto + koszty części

Usługa serwisowa obejmuje: ogólny przegląd ekspresu, czyszczenie i odkamienienie.

 

 

REGULAMIN PRZYJĘCIA SPRZĘTU DO SERWISU

 

§1 Wstęp

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych w zakresie napraw ekspresów do kawy domowych i gastronomicznych firm: La Pavoni, Quick Mill przez firmę DJP Sp.z o.o.  z siedzibą Anny German 15, 01-794 Warszawa, zwaną dalej Serwisem.

2. Zleceniodawcą zwanym dalej Klientem, jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi naprawy serwisowej.

3. Oddanie sprzętu do Serwisu oraz złożenie podpisu na Potwierdzeniu przyjęcia do serwisu, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

4. Przekazanie sprzętu do Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§2 Przyjęcie zlecenia

 

1. Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie przez klienta osobiście lub za pośrednictwem kuriera kompletnego urządzenia do serwisu znajdującego się w Warszawie przy ul. Anny German 15. 01-794 Warszawa.

2. Serwis odpowiada za sprzęt tylko podczas jego naprawy.

3. Dostarczając sprzęt do Serwisu, Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. Za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu, Serwis nie odpowiada.

4. Serwis nie uczestniczy w kosztach związanych z dostarczeniem sprzętu do Serwisu i z Serwisu, strat materialnych i niematerialnych wynikających z przestoju pracy oraz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych oraz za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do i z Serwisu Klient otrzymuje Potwierdzenie przyjęcia do Serwisu, po zapoznaniu się z niniejszy Regulaminem.

5. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia Serwisowi danych osobowych Zleceniodawcy zawartych  w Potwierdzeniu przyjęcia do Serwisu. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.).

 

§3 Diagnozowanie i naprawa

 

1. Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności jej powstania.

2. Na życzenie Klienta, Serwis dokona wstępnej wyceny i poda przybliżone koszty naprawy urządzenia. O tym fakcie należy uprzedzić Serwis przy składaniu zlecenia i zaznaczyć odpowiednią opcje na formularzu.

3. Wycena dokonywania jest w  ramach naprawy urządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy klient rezygnuje z wykonania usługi po wycenie. W tym przypadku koszt wyceny wynosi 30 złotych netto.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy urządzenia w przypadku braku części zamiennych u producenta.

5. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych od momentu złożenia Zlecenia naprawy.

6. W indywidualnych przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy, w szczególności w przypadku konieczności zamówienia dodatkowych części serwisowych.

7. W przypadku, gdy po zaakceptowaniu kosztów naprawy Klient odwoła zlecenie naprawy, Serwis obciąży Klienta kosztami związanymi z dokonanymi do tego czasu czynnościami.

 

§ 4 Odbiór sprzętu

 

1. Na wykonaną usługę Serwis każdorazowo wystawia fakturę VAT lub paragon.

2. Podstawowym warunkiem wydania sprzętu Klientowi jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia do Serwisu. Sprzęt zostanie wydany po uiszczeniu zapłaty gotówką/ przelewem w formie przedpłaty/przelewem na miejscu w siedzibie Serwisu.

3. O dacie odbioru sprzętu Serwis poinformuje Klienta telefonicznie lub e-mailowo.

4. W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu po upływie 90 dni kalendarzowych zostaje on uznany za porzucony przez właściciela w rozumieniu art 180 Kodeksu Cywilnego i na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego przechodzi na własność serwisu, celem pokrycia kosztów magazynowania

 

§ 5 Usługa wyjazdowa

 

1.Przez Usługę serwisową wyjazdową rozumie się naprawę sprzętu u Klienta.

2.Usługa serwisowa wyjazdowa obejmuje tylko i wyłącznie ekspresy gastronomiczne.

3.Na koszty Usługi wyjazdowej składają się:

a.opłata związana z dojazdem do Klienta (zależna od ilości kilometrów),

b.opłata serwisowa (180 złotych netto),

c.opłata za wymienione części.

 

§6 Gwarancja

 

1. Urządzenia zakupione w naszym sklepie i będące na gwarancji naprawiane są bez uwzględnienia kosztów usługi serwisowej oraz części za wyjątkiem uszczelek. Na części zużywalne udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy.

2. W przypadku naprawy ekspresu po okresie gwarancji Klient zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty.

3. Serwis udziela miesięcznej gwarancji na usługę serwisową.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, zalań, uszkodzeń wynikających z naprawy sprzętu przez osoby nieuprawnione, użytkowanie i konserwacje niezgodne z instrukcją obsługi. 

 

Regulamin do pobrania w pliku PDF